Úřady a matriky

Milé maminky, tatínkové, příbuzní. Pokud jste se dostali až sem, na naše stránky, s velkou pravděpodobností prožíváte velkou bolest, ztrátu, pocit osamění a zoufalství ze ztráty vašeho miminka. Ať už jste rodiče, kteří přišli o miminko těsně před porodem či krátce po něm, přes velké ochromení, úzkost a bolest, budete muset rozhodnout a zařídit spoustu „nezbytných“ věcí, které možná v první chvíli ani nebudete chtít řešit, nebo na ně nebudete mít sílu.

Proto jsme pro vás připravili pár informací ohledně toho, co je potřeba zařídit po úmrtí miminka, na co je třeba myslet, a co vám, doufáme, alespoň částečně pomůže v orientaci na úřadech, matrikách i v zákonech.

Po úmrtí miminka je nezbytnou  povinností rozhodnutí o pohřbu a výběru pohřebního ústavu. Existuje  možnost klasického pohřbu nebo zpopelnění.

Ze zákona máte nárok na pohřebné, a to na případy popsané níže:

"Od 1. ledna 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5 000,- Kč. Ruší se i valorizační podmínka v zákoně o státní sociální podpoře."

 Žádost o pohřebné se podává na Úřadě práce.  Potřebujete k tomu:

  • Rodný list dítěte
  • OP matky nebo otce dle rodného listu
  • Zprávu o úmrtí z porodnice, nemocnice
  • Fakturu za pohřeb nebo kremaci

Ostatky miminka je možné uložit na hřbitově, ale také např. na vlastním pozemku s určitými omezeními (viz zákon 256/2001Sb.): Na vlastním pozemku NELZE provádět pohřbení lidských pozůstatků, ALE lze například postavit pomníček a k němu uložit urnu se zpopelněnými ostatky, a to bez dalšího povolení. Vše ale musí být provedeno tak, aby nebylo narušeno mravní cítění pozůstalých a veřejnosti.

S účinností od 1. 1. 2015 přiděluje příslušný matriční úřad mrtvě narozenému dítěti rodné číslo obdobným postupem jako u dítěte živě narozeného, tj. vyplněním formuláře „Přidělení rodného čísla“ a provede zápis údajů o mrtvě narozeném dítěti do AIS EO (agendového informačního systému evidence obyvatel).

Úmrtní list je matriční doklad a veřejná listina, kterou vydává na žádost příslušný matriční úřad podle pokladů z knihy úmrtí.

Úmrtí se zapisuje do knihy úmrtí toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu k úmrtí došlo, případně v jehož obvodu byla zemřelá osoba nalezena či v jehož obvodu byla vyložena z dopravního prostředku, v němž zemřela. Zápis na základě soudního prohlášení za mrtvého provádí Úřad městské části Praha 1 a úmrtí českých občanů v zahraničí se zapisuje do tzv. zvláštní matriky, kterou vede Úřad městské části Brno-střed. Zápis se pak provádí buď na základě listu o prohlídce mrtvého, který musí příslušnému matričnímu úřadu do tří dnů zaslat prohlížející lékař, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.

Žádost o vydání úmrtního listu může podat člen rodiny, nebo ten, kdo prokáže, že jej potřebuje pro uplatnění svých práv před úřady. Úmrtní list obsahuje tyto údaje o zemřelém:

  • den, měsíc, rok a místo úmrtí,
  • jméno a příjmení,
  • den, měsíc, rok a místo narození,
  • rodné číslo, osobní stav, pohlaví a místo trvalého pobytu,
  • jméno a příjmení žijícího manžela či partnera a
  • datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení matričního úřadu a otisk jeho razítka.

Pitva a pitevní zprávapokud vaše miminko zemře před či v průběhu porodu v nemocničním prostředí, nebude jiná cesta než podstoupit pitvu, aby se objasnila příčina úmrtí a zároveň se vyloučilo cizí zavinění.

Jinak tomu ale může být v případě, kdy vaše miminko zemře v nemocničním zařízení např. na vrozenou vývojovou vadu neslučitelnou se životem či vážnou nemoc, u které bylo nevyhnutelné a očekávané, že skončí úmrtím miminka.

Podle stávající platné legislativy je pitva dětí do 18 let v ČR povinná. Pravda ale také je, že tato legislativní úprava (Vyhláška MZ ČR č. 19/1988 Sb.) není v souladu s legislativou Evropské unie a v nově navržené úpravě už tato formulace není. I v současné době, za stávající právní úpravy, je možné požádat o tzv. výjimku - a to v
případě, že byla u dítěte stanovena diagnóza, která je spojena s prognózou úmrtí v dětském věku - tedy v případě, že je jednoznačně známá příčina úmrtí a není podezření na zanedbání péče nebo podezření na "cizí
zavinění" - tedy ublížení na zdraví s následkem smrti (což by jinak pitva zjišťovala).

Takovou žádost o výjimku, kde je uvedeno místo a datum, je třeba vlastnoručně podepsat (nejlépe oba rodiče) a co nejrychleji dopravit do nemocnice, kde dítě zemřelo. Žádost by poté měly dostat příslušné osoby v daném nemocničním zařízení jako např. náměstek ředitele pro léčebnou péči, ředitel nemocnice, případně  primář patologie.
Žádost může být poslána e-mailem a shodný text (klidně napsaný v ruce) pak předán osobně. V každém případě si žádost okopírujte tak, abyste mohli požádat o potvrzení přijetí žádosti - všude tam, kam ji v nemocnici
ponesete.

Vzor žádosti:

Žádost o neprovedení pitvy

Dnes nám na oddělení XXXX zemřel syn/dcera XXXXX, narozený XXXXX. Žádáme Vás tímto, aby jeho tělo již nebylo podrobeno pitvě – tato představa je pro nás zraňující a bolestná.

Jsme si vědomi toho, že podle dosud platné zákonné úpravy je pitva při úmrtí dítěte do patnácti let věku v ČR bez ohledu na příčinu úmrtí povinná – přesto Vás žádáme, aby v případě našeho syna/dcery bylo od pitvy upuštěno: úmrtí bylo vzhledem k jeho/jejímu onemocnění očekávané a příčina smrti je známa; v souvislosti se synovým/dceřiným úmrtím také nepřichází v úvahu podezření na násilný trestný čin či na zanedbání péče.

Děkujeme Vám za kladné vyřízení naší žádosti.

V ………………….. dne ………………………                                  podpisy rodičů

 

A ještě jiný vzor – to je text, který zformulovali sami právníci nemocnice, což je z něj znát:

Prohlášení

Prohlašujeme tímto při plné právní způsobilosti, svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, prosti jakéhokoliv nátlaku, že si nepřejeme, aby tělo našeho syna/dcery XXXXX, narozeného XXXXXX, bylo podrobeno pitvě.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že v souladu s platnou právní úpravou reprezentovanou vyhláškou MZ ČR č. 19/1988 Sb., v platném znění, se pitva u dětí do 15 let věku provádí obligatorně.

S ohledem na skutečnost, že představa, že tělo našeho syna/dcery bude podrobeno pitvě, je pro nás velmi bolestná a nepřijatelná, prohlašujeme tímto, že v souvislosti se skutečností, že k předmětné pitvě nebude přistoupeno, nebudeme v budoucnu vznášet právní nároky s odvoláním, že povinnost vyplývající z právního předpisu nebyla dodržena.

V ………………….. dne ………………………                                  podpisy rodičů