Pro nové rodiče

Praktické informace
Zármutek a truchlení
Laická a odborná pomoc
Doporučení pro rodiče
Doporučení pro okolí
Důležitost porodu a rozloučení

Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších otázek a odpovědí rodičů po ztrátě miminka. Věříme, že náš stručný přehled usnadní orientaci v hledání řešení.  Uvedené informace berte, prosím, jako orientační. Ačkoliv se je snažíme aktualizovat, může se změnit aktuální legislativa nebo nemusí být platné pro vaši konkrétní situaci. 

Mohu svému miminku dát jméno a pohřbít jej?
Ano, své miminko můžete pojmenovat a máte právo rozhodnout o tom, jak naložíte s tělíčkem miminka - a to ve lhůtě do 96 hodin od narození mrtvého miminka. Pokud v této lhůtě nesdělíte své rozhodnutí, miminko je zpopelněno a uloženo do společného hrobu v rámci sociálního pohřbu.

Jak zajistit miminku pohřeb?
Pokud chcete své miminko pohřbít, kontaktujte vybranou pohřební službu, která zajistí převoz tělíčka z porodnice a sjedná s vámi obřad, pohřbení dle vašeho přání (poslední rozloučení, tiché zpopelnění či uložení popela na určené místo atd.).

Co potřebuji k zajištění pohřbu miminka?
Ke sjednání pohřbu potřebujete doklad vaší totožnosti (popř. totožnosti objednatele pohřbu), rodný list dítěte a list o prohlídce zemřelého (vystaví zdravotnické zařízení). 

Jak vyřídím rodný list?
Rodný list dítěte vydává matrika obce, kde se dítě narodilo. Dokumenty s rodinou vyřídí přímo v nemocnici k tomu kompetentní pracovníci a zákonná lhůta na vystavení rodného listu je 30 dní. Úmrtní list se nevydává. Do poznámky rodného listu lze na žádost rodičů uvést, že se jedná o mrtvě rozené dítě. Převzetí rodného listu záleží na samotné domluvě, zda si rodiče vyzvednou rodný list na matrice sami nebo jim bude zaslán poštou doporučeně do vlastních rukou.

Co potřebuji k vyzvednutí rodného listu? 
K vyzvednutí rodného listu potřebujete hlášení o narození dítěte, doklad o totožnosti rodičů (občanka, pas, povolení k pobytu), oddací list (pokud jsou rodiče manželé), prohlášení o jménu a příjmení dítěte (pokud se rozhodnete miminko pojmenovat).  Pokud miminko zemřelo před narozením a rodiče nejsou sezdaní, otec může být v rodném listu uveden pouze za předpokladu, že bude předloženo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti.

Jak získám úmrtní list?
V případě úmrtí miminka před porodem se úmrtní list nevystavuje. 

Mám nárok na porodné?
V případě úmrtí miminka před porodem nárok na porodné nevzniká. 

Můžeme žádat o pohřebné?
Ano, při pohřbu miminka zemřeléhé před porodem máte nárok na pohřebné, které činí 5000 Kč. Žádost o pohřebné můžete podat až do 1 roku od pohřbu. Dávku vyřídíte na Úřadu práce. Žádost o dávku musí podat ten, jehož jméno figuruje na faktuře z pohřební služby (tzv. vypravitel pohřbu), popř. osoba, která má k tomuto úkonu od vypravitele plnou moc. K vyřízení dávky dále potřebujete vyplněnou žádost (obdržíte na Úřadu práce), doklad totožnosti žadatele, rodný list miminka, fakturu za vystavení pohřbu a doklad o zaplacení, doklad o zpopelnění nebo uložení do hrobu. 

Mohu žádat o mateřskou (PPM - peněžitá podpora v mateřství)?
Celou oblast řeší příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud má maminka splněnou zákonnou dobu pojištění pro klasickou mateřskou dovolenou (MD), tak má nárok na 14 týdnů MD. Pokud stihla na MD nastoupit už před porodem, tak má nárok na vyčerpání zbývajících počtu týdnů po porodu. MD nikdy nesmí být kratší než těchto 14 týdnů celkově a nikdy nesmí být ukončena dříve než 6 týdnů po porodu. V případě, že maminka na MD nastoupit před porodem nestihla, má nárok na celých 14 týdnů od data porodu. Po celou dobu náleží peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Příslušná OSSZ musí být informována o narození mrtvého dítěte, aby ukončila PPM ve správný čas. O zkrácené době čerpání PPM by měl být informovaný i zaměstnavatel.

Může partner žádat o otcovskou dovolenou?
V případě úmrtí miminka před porodem není možné čerpat otcovskou dovolenou.

Může partner čerpat ošetřovné?
Ano, partner může zůstat doma s maminkou po porodu nebo s dětmi do 10 let, o ošetřovném rozhoduje ošetřující lékař a poskytuje se v maximální délce 9 dní. Dlouhodobé ošetřování je až na 90 dní - základní podmínkou však je, že ošetřovaná osoba musí být před rozhodnutím o ošetřovném minimálně 7 dní bez přerušení hospitalizována.

Nezvládnu se vrátit do práce, mohu být v pracovní neschopnosti? 
O dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje obvodní lékař nebo gynekolog v případě, že po ukončení mateřské dovolené nebudete fyzicky ani psychicky připravena k návratu do práce. Pracovní neschopnost je vystavena také v případě, že po porodu nemáte nárok na mateřskou anebo dočerpání rodičovského příspěvku.  Problematiku pracovní neschopnosti pak dále řeší příslušný Úřad práce. 

Mám po ztrátě miminka nárok na rodičovský příspěvek?
Po uplynutí mateřské dovolené nevzniká nový nárok na rodičovskou dovolenou (RD) a rodičovský příspěvek (RP).Pokud ale máte doma starší dítě, na které jste pobírali rodičovský příspěvek a nedočerpali jej před porodem mrtvého miminka, můžete zbytek dočerpat po ukončení mateřské dovolené. Tuto hmotnou dávku řeší Úřad práce.

 

Zdroj informací

Inspirací pro tento přehled častých otázek a odpovědí nám byl web pro zdravotníky www.perinatalniztrata.cz a také Sociální průvodce Plzeňského kraje.

 

Truchlení je normální reakce na nenormální situaci. Pozůstalí se někdy mohou domnívat, že jejich žal je projevem slabosti nebo dokonce nemoci. Myslí si, že dát průchod svému zármutku je nezdravé a snaží se svůj zármutek potlačit nebo skrývat. Zármutek je ovšem přirozená a zdravá odezva na ztrátu, nepřirozené a nezdravé je naopak to, pokud se nedostaví nebo pokud je potlačován či ignorován.

Bolest ze ztráty miminka je jiná než ze ztráty rodičů či partnera. Maminka i tatínek prožívají silný citový otřes a často ztrácí naději v budoucnost.  Často se ptají, kdy skončí  jejich truchlení a zda budou zase někdy "normálně" žít.  Pro tak bolestivou a hlubokou ztrátu nelze stanovit žádné hranice ani časový hramonogram. Ostatní lidé z okolí očekávají, že se za 6 až 8 týdnů rodiče vrátí k „normálnímu fungování", ale truchlení nad ztrátou dítěte není možné nějak časově ohraničit. Nejtěžší bývá zpravidla první rok a první výročí úmrtí miminka. 

Duševní a fyzické prožívání zármutku

Mezi běžné emocionální reakce patří smutek, zlost a hněv, pocity viny a výčitky, úzkost a strach, vyčerpání, šok nebo otupělost. Pociťujeme nedůvěru, poruchy pozornosti a paměti, poruchy spánku a  ztrátu chuti k jídlu,  poruchy v sexuální oblasti. 

Na fyzické úrovni se projevuje naše truchlení například divným pocitem kolem žaludku, staženým hrdlem, bolestmi na hrudníku, bušením srdce, svalovou slabostí a únavou.

Všechny zmíněné reakce jsou po ztrátě dítěte přirozené a normální. 

Truchlení

Truchlení může přicházet ve vlnách. Jde o silné a často bolestné pocity. Je vhodné smutek neobcházet a nevytěsňovat jej. Je důležité nechat průchod emocím a nepotlačovat pláč. Dovolit si truchlit je cestou k zotavení. Truchlení nám pomáhá:

 • přijmout ztrátu jako realitu,
 • prožít si zármutek,
 • zadaptovat se ve světě bez zemřelého,
 • citově se odpoutat od zemřelého a vložit energii do nových činností a vztahů.

Faktory ovlivňující průběh truchlení

Průběh truchlení neprobíhá u všech stejně. Naše pocity během vyrovnávání se se ztrátou miminka ovlivňuje řada okolností i životní situace, ve které se nacházíme a ve které jsme se nacházeli před ztrátou. Průběh našeho truchlení může být ovlivněno například:

 • pohlavím - jinak prožívá truchlení žena a jinak muž,
 • věkem - mladší lidé se vyrovnávají se ztrátou jinak než generace starší,
 • osobností truchlícícího (roli hraje zralost, citová labilita, charakter, temperament),
 • vztahem k miminku - rodiče truchlí jinak než prarodiče či sourozenci,
 • okolností úmrtí miminka - perinatální úmrtí či úmrtí miminka po narození, roli hraje i to, zda rodiče ví příčinu smrti či ne, 
 • předcházející zkušeností se smrtí a truchlením - někdy je ztráta vlastního miminka první ztrátou blízkého člověka z okolí,
 • vírou a náboženským přesvědčením, 
 • sociokulturními faktory (tlak společnosti na to, abychom netruchlili, tabuizace smrti),
 • rodinnými faktory - roli hraje, v jaké rodině jsme vyrůstali, jaké máme rodinné zázemí, do jaké míry se nám dostává pochopení od členů rodiny,
 • sociální oporou - roli hraje, zda kolem sebe máme své blízké kontakty a kamarády nebo naopak se sociálně od všech izolujeme,
 • vlivem okolních skutečnosti - odlišně se mohou se ztrátou vyrovnávat rodiče, kteří otěhotněli přirozeně oproti rodičům, kterým cesta k dítěti trvala několik let. Velkou roli v truchlení hraje i fakt, zda už v rodině je starší dítě, či rodiče přišli o dítě prvorozené. 

Komplikace v truchlení

Někdy se může stát, že přirozený průběh truchlení se vlivem okolností zkomplikuje a dojde k narušení našeho fungování a nárůstu stresu v prožívání zármutku. Komplikované truchlení je porucha projevující se prodlouženým zármutkem doprovázeným některými příznaky stresové reakce:

 • pociťování dlouhodobé deprese,
 • závislost na alkoholu či lécích,
 • hypochondrické  symptomy,
 • fobie, noční můry a záchvaty paniky,
 • intenzivní pocity viny a sebeobviňování (v prvních fázích truchlení je to přirozené, časem by však neměly nabírat na intenzitě),
 • sebevražedné tendence, vyhrůžky smrtí, pokusy o sebevraždu, 
 • projevy duševní poruchy (např. halucinace).

V případě, že začneme na sobě pociťovat některý z příznaků komplikovaného truchlení, je vhodné vyhledat odbornou pomoc u psychologa či jiné vhodné terapie.  Komplikovaný zármutek zasahuje do mnoha oblastí lidského života a významně jej omezuje. Jeho léčbě by tedy měla být věnována dostatečná pozornost.

 

Zdroj informací

PhDr. Naděžda Špatenková: Poradentsví pro pozůstalé, rok vydání 2013, Grada Publishing a.s.

PhDr. Ilona Špaňhelová: Prázdná kolébka (Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm), rok vydání: 2015, Portál

Laická pomoc

V našem spolku působí dobrovolníci  - maminky, které mají vlastní zkušenost s úmrtím miminka. Pomáhají novým rodičům ve sdílení jejich prožitků a pocitů, jsou emocionální podporou, ale mohou pomoci i v praktických záležitostech. Největším přínosem laického poradenství je vlastní zkušenost poradců.  Zároveň všichni procházejí vstupními testy, školeními a supervizemi.

Jejich úkolem je:

 • vyslechnout, soucítit a sdílet s vámi zármutek,
 • pomoci pochopit zármutek nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti,
 • poradit s praktickými záležitostmi

Pomoc je diskrétní a bezplatná. Pokud byste se rádi setkali s laickým poradcem Prázdné kolébky, kontaktujte Janu Horákovou na emailu nejstesami@dlouhacesta.cz nebo telefonicky na čísle: 721 288215.

 

Odborná pomoc

V případě potřeby zajišťujeme odborné poradenství pro pozůstalé rodiče a blízké, které poskytujeme v poradně v Praze, případně po domluvě ve spolupráci s odborníky po celé ČR.

V úvodní konzultaci vám pomůžeme zformulovat, jaký druh a forma odborné pomoci by vám těžkou situaci usnadnila. Zjistíme její dostupnost a kontakt na odborníka. Úvodní konzultaci lze po domluvě uskutečnit osobně, telefonicky, písemně nebo po skypu.

Nejčastěji využívané odborné pomoci:

 • Krizová intervence - podpora bezprostředně či krátce po události.
 • Poradenství pro pozůstalé rodiče, sourozence, prarodiče - provedení procesem zármutku a truchlení i v delším odstupu od události.
 • Psychologické konzultace či psychoterapie - terapie komplikovaných reakcí a traumatu.
 • Sociálně-právní poradenství - orientace v sociálním a právním systému, náhrady nemajetkové újmy pozůstalým v případě tragických událostí.
 • Duchovní podpora - provedeni procesem zármutku a truchlení s křesťanskou dimenzí.

Máte-li zájem o úvodní konzultaci, kontaktujte, prosím,  Martinu Hráskou na e-mailu: dlouhacesta@dlouhacesta.cz nebo telefonicky na čísle: 602 186 732 (út - pá od 8 do 15 hodin, tel. nebo sms - ozveme se).

 

 

Maminko a tatínku, prožíváte událost, na kterou se nelze nikdy předem připravit. Je přirozené, že se v tuto chvíli můžete cítit bezmocně, neschopně a ochromeni smutkem. Navzdory těžkým chvílím musíte dělat nelehká, ale přitom velmi důležitá a okamžitá rozhodnutí, například o uchování památek na miminko, rozloučení se s miminkem, či případném pohřbu miminka. Musíte informovat okolí o tom, co se stalo, uklidit věci nachystané pro miminko. Po návratu z porodnice vás čekají jednání na úřadech(vystavení rodného listu, vyřízení pohřbu, vyřízení pohřebného či dávek peněžité podpory v mateřství) a s odstupem času řešíte návrat do práce. Jedná se o náročné situace.

Projekt Prázdná kolébka vznikl právě proto, aby vás v těchto nelehkých chvílích podpořil. Na některé otázky můžete najít odpovědi v jiné části tohoto webu - kapitola Praktické informace. 

Doporučení pro truchlící rodiče

Připravili jsme pro vás několik doporučení, které vám během vaší cesty zármutkem může pomáhat najít opět pevnou půdu pod nohama a najít naději do budoucna.

 • Dovolte si prožívat bolest z truchlení – prožívejte své emoce (plačte, křičte, mluvte k zemřelému, nebo se věnujte fyzické aktivitě.
 • Najděte si člověka, se kterým budete sdílet svůj smutek – může to být kdokoliv (citlivá přítelkyně, kolega, laický či odborný poradce). Tento člověk by měl být především dobrý posluchač. Je užitečné, pokud je to někdo, kdo zažil podobnou ztrátu. Někdy je vhodnější volit někoho mimo rodinu, neboť ta je většinou ztrátou také zasažena a truchlí stejně jako vy.
 • Dělejte to, co vám pomáhá vrátit se ke každodennímu normálnímu životu – věnujte čas aktivitám, které vás dříve uklidňovaly a bavily.
 • Odpočívejte.
 • Řekněte si, že musíte vydržet – musí být nějaký vyšší důvod pro vaše přežití.
 • Přečtěte se knihy nebo poezii na dané téma, meditujte.
 • Pište si deník – někomu přináší úlevu zapisovat si své myšlenky a pocity, ale i každou maličkost, kterou jste za celý den zvládli udělat. Můžete si psát deník zármutku či napsat dopis svému nenarozenému miminku.
 • Rozdělte svůj den na krátké časové úseky.
 • Nemějte pocit viny, jestliže na chvíli na svoji bolest zapomenete a dokonce se budete cítit dobře.
 • Pečujte o sebe.
 • Věnujte pozornost tomu, co jíte.
 • Nezneužívejte léky, ani alkohol.
 • Setrvejte se svou bolestí – zármutku nejde uniknout, je lepší jej odžít, neodsouvat.
 • Vyzvěte ostatní, aby mluvili o vašem miminku – přátelé a rodina se tomuto tématu často vyhýbají, aby vás nezarmoutili. Můžete ostatní ujistit, že vám to nevadí a naopak vám to pomáhá. Ujistěte ostatní, že je v pořádku, když budete plakat nebo budete smutní. Většina lidí přijme váš pláč i smutek, pokud to jste vy, kdo toto téma otevřel.
 • Mluvte nahlas k zemřelému miminku – pokud vám to pomůže cítit se lépe, klidně to udělejte.
 • Vymyslete a zrealizujte něco k uctění památky svého dítěte.
 • Je čas truchlit i přestat truchlit – stejně, jako jste si na počátku procesu dovolili truchlit, dovolte si v jeho závěru také truchlit přestat.


  Zdroj: PhDr. Naděžda Špatenková - kniha Poradenství pro pozůstalé, rok vydání 2013, Grada Publishing, a.s

Když zemře rodičům miminko, většinou se okolí cítí bezmocně. Těžko se hledají slova podpory.

Každý rodič prožívá zármutek ze ztráty miminka individuálně. Způsob truchlení může být u maminek i tatínků odlišný. Mějte pochopení pro jejich pocity a nálady, které se mohou v čase vyvíjet či měnit. Časem se sice intenzita bolesti ze ztráty zmenší, nikdy ale zcela nezmizí. Buďte k rodičům otevření, upřímní, laskaví, ohleduplní a především trpěliví. 

Neexistují univerzální rady a žádná fráze nedokáže bolest rodičů zmírnit. Při prvním kontaktu projevte rodičům empatii krátce a upřímně:

 • Je mi to moc líto.
 • Mrzí mě to.
 • Vůbec si nedokážu představit, jak se cítíte.
 • Musí to být těžké to prožívat. Nedokážu si to vůbec představit.
 • Budu rád, pokud vám budu moci s něčím pomoci. Mohu pohlídat děti?
 • Chceš si povídat o tom, co se stalo? Chceš mi o (jméno dítěte) něco říct?

Nespěchejte!

Truchlení po ztrátě miminka trvá delší dobu a každá rodina se ze ztrátou vyrovnává různě dlouho a různými způsoby. Je chybné se domnívat, že za pár týdnů už musí být rodiče "v pohodě". Buďte k rodičům empatičtí, nabídněte pomoc s praktickými věcmi, naslouchejte jim, dejte jim čas. 

Co můžete pro rodiče udělat?

 • Navažte s rodiči kontakt a projevte soucítění, řekněte jim, že v případě potřeby jste jim nablízku. Rodiče po ztrátě miminka mají občas pocit sociálního odloučení. Pokud projeví zájem se setkat, vyjděte jim vstříc.
 • Nabídněte pomoc v praktických věcech - můžete rodičům nakoupit, donést oběd, pohlídat starší děti, vyřídit záležitosti na úřadech atd.
 • Mluvte s nimi o miminku, pokud rodiče chtějí o něm mluvit. Nikdy v tématu o miminku neuhýbejte, nazamlouvejte jej. Naslouchejte jejich příběhu.

Věty, které nepomáhají
Žádná věta nemůže bolest rodičů zmírnit, může však podpořit jejich důvěru a vztah, který s rodiči máme. Na druhou stranu jsou věty, které většinou rodiče nepodpoří a mohou být vnímány jak necitlivé, neempatické a zbytečné. Patří mezi ně např.:

 • Vzchop se! Seber se!
 • Pořád na to nemysli!
 • Zapomeň už na to!
 • Musíš být silná/ý.
 • Zvládli to jiní, zvládnete to i vy!
 • Jste mladí, pořídíte si další dítě.
 • Buďte rádi, že se to stalo teď a ne později.
 • Třeba by bylo nemocné, tak je to lepší.
 • Máš ještě jedno dítě, buď ráda.
 • Život jde dál, to přejde.
 • Každý z nás tam jednou musí.
 • Nemůžeš se z toho hroutit.
 • Už nebreč, vždyž je to dlouho.
 • Vůbec nic mi o tom neříkej, nechci to slyšet.

 

Zdroj informací

PhDr. Naděžda Špatenková: Poradentsví pro pozůstalé, rok vydání 2013, Grada Publishing a.s.

PhDr. Ilona Špaňhelová: Prázdná kolébka (Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm), rok vydání: 2015, Portál

Ztráta miminka těsně před, během nebo krátce po porodu je velmi bolestnou životní situací, na kterou se nikdy nemůžete předem připravit. Zasáhne vás nečekaně ve chvíli, kdy žádný špatný konec nepředpokládáte. Radostné očekávání miminka vystřídá bolest, šok, smutek a beznaděj.


Porod a rozloučení se s miminkem

Přirozený porod a rozloučení s miminkem je psychicky velmi náročná situace a někdy kontakt s miminkem odmítnete v domnění, že zapomenout bude lepší. Z naší dlouholeté praxe a ze zkušeností  rodičů, které ztráta miminka zasáhla, víme, jak důležitou a léčivou roli  v životě hraje porod a rozloučení se s miminkem.

"Na příjmu mi řekli, že miminko už v bříšku nežije. Odmítala jsem přirozený porod, chtěla jsem císařský řez, miminko nevidět a zapomenout. Lékařka mi laskavým způsobem vysvětlila, proč je dobré porodit přirozeně. Bylo to náročné, ale jsem za porod vděčná. Byl to pro mě určitý způsob rozloučení a smíření se s tím. S odstupem na tento porod vzpomínám s láskou. Přirozený porod nám také umožnil plánovat další těhotenství již za tři měsíce od porodu, což by po císaři nebylo možné". (Z výpovědi maminky)

Velkou roli v rozloučení s miminkem hraje samotná porodnice a empatický personál, který by pro rozloučení s miminkem měl nabídnout vždy více možností a vytvořit vhodné a důstojné podmínky. Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech a může se stát, že ze zdravotních důvodů nelze přistoupit k přirozenému porodu.

"Nevěděla jsem, jestli chci miminko vidět. Bála jsem se. Zeptala jsem se na to své porodní asistentky, zda se máme rozloučit. Přesvědčivě odpověděla, že to máme určitě udělat. Dodnes jsem za to vděčná. Do konce života bych si vyčítala, že jsem miminko neviděla, nepohladila, nevyfotila a nerozloučila. Fotka a otisky nožiček je teď to nejcennější, co mi po holčičce zbylo." (Z výpovědi rodičů)


Rozloučení s miminkem

Ženy jsou většinou spokojené a jsou rády, že se mohly s miminkem rozloučit, vidět jej, chovat v náručí a trávit s ním určitý čas. Proto vám rozloučení s miminkem doporučujeme.

 • Pro rozloučení s miminkem je vhodné intimní a klidné prostředí. Rozloučení může trvat pár minut, ale i delší dobu - podle toho, jak budete potřebovat a jaké možnosti vám nabídne personál porodnice.
 • Miminko si můžete pochovat, pohladit, políbit, povídat si s ním, říct mu vše, co v té chvíli cítíte.
 • Miminko si můžete vyfotit. Někomu to může přijít v dané chvíli nevhodné, my ale toto velmi doporučujeme. Bude to jednou pro vás cenná památka.
 • Nechte si vytvořit otisky nožiček či ručiček, můžete si na památku ustřihnout pramínek vlásků dítěte. Můžete také požádat o ponechání těhotenské průkazky, fotografií z ultrazvuku apod.

Pokud máte z kontaktu s miminkem obavy, domluvte se se zdravotníky, aby vám popsali, jak miminko vypadá, uchovali upomínky na něj. Zeptejte se, do kdy si můžete své rozhodnutí o rozloučení s dítětem rozmyslet a do kdy vám mohou zdravotníci upomínky uchovat v dokumentaci. Je totiž běžné, že se vaše přání budou v průběhu dalších dní a týdnů měnit.


Když k rozloučení nedojde

Může se stát, že nepříznivé okolnosti vám zabrání rozloučit se s vaším miminkem. Může to být kvůli zdravotním komplikacím nebo v první chvíli můžete rozloučení sami odmítnout. 

"Nedokázala jsem se na něj podívat a rozloučení jsem odmítla. Je to už dva měsíce a dodnes si to vyčítám, že jsem špatná matka, že jsem se nerozloučila a nemám na syna žádnou památku." (Z výpovědi rodičů).

Neobviňujte se! V dané chvíli jste jednali podle svého nejlepšího vědomí a pokud byste se do rozloučení "nutili" mohlo by to naopak způsobit prohloubení vašeho traumatu. Nevypovídá to o vás, jací jste rodiče.  Vždy máte možnost s miminkem se rozloučit i v budoucnu a zvolit jinou formu rozloučení. 

Rituály rozloučení s miminkem

"Dlouho jsem litovala, že jsem dvojčátka neviděla a neudělali jsme pro ně pohřeb. S manželem jsme za pár měsíců zasadili na zahradě strom a zakopali jsme u něj v krabičce fotky z ultrazvuku, dudlíky a plyšové hračky. Místo jsem osázela květinami a chodím sem zapalovat často svíčku. Je to pro mě hodně uklidňující." (Z výpovědi rodičů)

Je spousta možností, jak se můžete i s odstupem času několika let alespoň virtuálně se svým miminkem rozloučit. Z naší zkušenosti víme, že i taková forma rozloučení je velmi ozdravná a léčivá.

Příklady virtuálního rozloučení

 • sepsání dopisu pro miminko,
 • zasazení stromu a jeho věnování miminku,
 • uspořádání symbolického pohřbu - zakopání fotografií, hraček, oblečení po miminku,
 • vytvoření pomníčku na kterémkoliv místě pro zapalování svíčky či pokládání květin,
 • vytvoření vzpomínkového místa k zapalování svíček doma,
 • vytvoření fotoknihy či albumu (z těhotenských fotografií, z fotek miminka z porodnice),
 • vytvoření virtuální vzpomínky na našem serveru (Láskyplné vzpomínky) či sepsání příběhu,
 • vypuštění balonku či lampionu s připojeným vzkazem pro miminko.

Možností je daleko více a vždy záleží na vás, jakou formu rozloučení zvolíte a která je vám blízká.